เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ม.ค. 2564

1.คำอธิบายหลักสูตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จรรยาบรรณตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO กฏหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากรกฏว่าด้วยถิ่นกำ เนิดสินค้า ราคาศุลกากร พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
สิทธิประโยชน์ศุลกากร

2.ระยะเวลาและทักษะ

อบรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 12 ครั้ง วันละ 8 ชม เวลา8.30-16.30 น รวมระยะเวลา 96 ชม. กำหนดการอบรมวันที่ 20 ก.พ.-28 มี.ค. 64 ไม่ต้องมีทักษะใดๆ นอกจากคุณสมบัติดังนี้

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด

3.อาชีพที่รองรับการเรียนหลักสูตร

 • ตัวแทนออกของ
 • เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

4.กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

เป้าหมายการรับ รุ่นละ 40 คน
กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับ ปวช.
 • นิสิต/นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 • ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ
 • ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม

5.หัวข้อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้

หัวข้อการเรียนรู้

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
 • ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
 • ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO
 • กฏหมายศุลกากร
 • พิกัดอัตราศุลกากร
 • กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
 • ราคาศุลกากร
 •  พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออกการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก
 • พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
 • พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธินำกลับ
 • พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน
 • พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
 • การทดสอบ
 • การศึกษาดูงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนออกของ
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบเป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรได้

6.รายชื่อและคุณวุฒิของวิทยากร
ทีมวิทยากร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และผู้มีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7. สถานที่จัดอบรม

 • ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

8.ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต เมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบเป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรได้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
9,900 บาท พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร