คุณสุรวิช มินา

นักศึกษาศิษย์เก่าของวิทยาลัยเซาอีสท์บางกอก คุณสุรวิช มินา เคยศึกษาอยู่ที่คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ก่อนหน้านี้ คุณสุรวิช เคยเป็น เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ ของ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ปัจจุบัน คุณสุรวิช ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการภาค ของบริษัท Kerry Express (Thailand) บริษัทขนส่งพัสดุชั้นนำในประเทศไทย