ประมวลภาพกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ

ภาพกิจกรรมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม reunion party คณะนิติศาสตร์

ภาพกิจกรรมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์