เกี่ยวกับ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรภาคปกติ (4 ปี)
2.  หลักสูตรภาคสมทบ (4 ปี)
3. หลักสูตรภาคพิเศษ (3 ปี) เทียบโอนประสบการณ์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

วัตถุประสงค์

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

ปณิธาน

คณะนิติศาสตร์มีปณิธานที่จะสร้างความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายให้มีความรู้คู่คุณธรรมทางกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยมีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

พันธกิจ 

พันธกิจ ภารกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ คือ ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานของสถาบันวิชาชีพทางนิติศาสตร์ ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้งจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ คือ เรียนจริง รู้ชัด ปฏิบัติได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อสท์บางกอกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณธรรมและรอบรู้เนื้อหาและแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายทั้งในทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายทั้งในภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานที่ให้การรับรองคุณวุฒิ

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
  • เนติบัณฑิตยสภา
  • สภาทนายความ
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
  • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชานิติศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม