เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2563

คำอธิบายหลักสูตร

          ศึกษาการระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน             การติดตาม สืบสวนและสอบสวน ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 และกระบวนการสืบสวนและสอบสวน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ระยะเวลาและทักษะ

 • จำนวน 4 วัน (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 • เริ่มวันเสาร์ที่ 12-วันอาทิตย์ที่ 13 และ วันเสาร์ที่ 19-วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

อาชีพที่รองรับการเรียนหลักสูตร

 • ข้าราชการตำรวจสายปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ทุกภาคส่วนงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

 กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน จำนวน 30 – 40 คน     

 • ข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ชั้นประทวน ที่มีอำนาจสืบสวนและ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้มีอำนาจสืบสวนและสอบสวน
 • ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
 • ข้าราชการทุกประเภท ประชาชนทั่วไปและทนายความ ที่สนใจเรียนรู้ทักษะและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

หัวข้อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้

หัวข้อการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 1 (12-13ธันวาคม 2563)

 • ส่วนที่ 1 ความด้านระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สัปดาห์ที่ 2 ( 19-20 ธันวาคม 2563)

 • ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 • ส่วนที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  • บรรยาย
  • กิจกรรมกลุ่ม
  • การใช้โปรแกรม
  • กรณีศึกษา
 • ส่วนที่ 5 การวัดและประเมินผล
  • คะแนนจากการสอบแบบอัตนัย
  • คะแนนจากการวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • จำนวนเวลาที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงอบรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ส่วนที่ 1 ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ชั้นสูง และ สามารถเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในการติดตามร่องรอยของผู้กระทำผิดได้           อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและมีความรู้ด้านกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามากขึ้น โดยสามารถใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่ 3 ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบการสอบสวนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง

รายชื่อและคุณวุฒิของวิทยากร

ท่านสมศักดิ์  แก้วเจริญไพศาล           ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

พล.ต.ต. ดร.    พรชัย ขันตี                  รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ต.           มนตรี สีทอง                ผู้บังคับการศูนย์สารสนเทศ

พ.ต.อ.              สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม         รองผู้บังคับการกำลังพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ           คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สถานที่จัดอบรม

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

          วุฒิบัตร  ทักษะการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

 • ศิษย์เก่าทุกหลักสูตร คนละ 1,500 บาท
 • ข้าราชการ ทุกประเภทและประชาชน 2,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร