สำนักยุทธศาสตร์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowlead Management) เพื่อพัฒนางาน