รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
1. คำอธิบายหลักสูตร

1.1 ชื่อหน่วยงานฝึกอบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
1.2 ชื่อหลักสูตร การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU สำหรับงาน Smart Home/Smart Farm
1.3 ระบุ Future Skills Set ของหลักสูตร01 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
บทนำเบื้องต้น Internet of Things เมื่อสิ่งของเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต แนะนำอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ สำหรับ NodeMCU ด้วย Arduino NodeMCU กับการติดต่ออุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน -ใช้งาน NodeMCU กับเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับต่าง ๆ NodeMCU กับการขับโหลดไฟฟ้ากระแสสูง -เชื่อมต่อ NodeMCU กับเครือข่ายไร้สาย WiFi -Blynk ทำความรู้จัก Application Blynk และการทำงานเบื้องต้น – การประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

2. ระยะเวลาและทักษะ
2.1 การจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ offline ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และแบบออนไลน์ในส่วนของภาคทฤษฎี ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ อบรมทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน รวม 24 ชั่วโมง

– ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง
– ภาคปฏิบัติ 14 ชั่วโมง

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563
8.30-16.30 น.
วันอังคาร 27 ตุลาคม 2563
8.30-16.30 น.
วันพุธ 28 ตุลาคม 2563
8.30-16.30 น.

2.2 คุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1) ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น
2) ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

3. อาชีพที่รับรองการเรียนหลักสูตร
– นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ
– นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
– นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
– ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
– อาชีพอิสระทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรม

4. กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
1) บุคคลทั่วไป
2) ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.
3) นิสิต/นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
4) ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม

5. หัวข้อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้
เนื้อหาการเรียน

 • บทนำเบื้องต้น Internet of Things เมื่อสิ่งของเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต
 • แนะนำอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
 • วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
 • การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ สำหรับ NodeMCU ด้วย Arduino
 • NodeMCU กับการติดต่ออุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน
 • ใช้งาน NodeMCU กับเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับต่าง ๆ
 • NodeMCU กับการขับโหลดไฟฟ้ากระแสสูง
 • เชื่อมต่อ NodeMCU กับเครือข่ายไร้สาย WiFi
 • Blynk ทำความรู้จัก Application Blynk และการทำงานเบื้องต้น
 • การประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.1 ระบุความคาดหวังสมรรถนะ (Competency, competence)
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมและสั่งงานเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ ได้ อาทิ การปิด-เปิด หลอดไฟผ่านมือถือ การใช้เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้น การวัดค่าความชื้นในดิน การตรวจจับการเคลื่อนไหวและระยะของวัตถุ ควบคุมมอเตอร์ตรวจสอบควัน เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป
2.2 ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ขั้นสุดท้าย
หลังจากอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้อบรมสามารถนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart Home สร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการออกแบบระบบ Smart Farm โดยใช้ IoT พื้นฐานได้

6. รายชื่อและคุณวุฒิของวิทยากร

1) ชื่อ-สกุล  นาย สันติ โสภาประดิษฐ์
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2) ชื่อ-สกุล นาย เอกรัตน์ สุขสุคนธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7. สถานที่จัดอบรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
1) นักศึกษา สามารถเทียบรายวิชา 404102 ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน และสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปสร้างนวัตกรรม และออกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรายวิชาหัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิชาวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
2) บุคคลทั่วไป สามารถนำความรู้จากการอบรม เทคโนโลยี IOT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart Home, Smart Farm, Smart Officeสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ นำไปช่วยในการทำงาน และใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ

9. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ราคา 3,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร