กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักบริหารงานบุคคลดิจิทัล หัวข้อ“การนำ HR Tech มาใช้ในงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การยุคดิจิทัล”

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรง มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจและนักบริหารงานบุคคลต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การต่างๆ สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกระแสการเปลี่ยนแปลงองค์การแบบเก่า มาสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัลตามไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งถือเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารบุคลากรในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมีชื่อเรียกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้ว่า HR Tech หรือ HR Technology โดย HR Tech นี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดกลายเป็นดิจิทัล ตั้งแต่การเปิดรับสมัครงาน, ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร, การเชิญสัมภาษณ์ ไปจนถึง การจัดทำเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนสำหรับพนักงานใหม่ และอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานปัจจุบันในการลางาน การลงเวลาเข้าออกการทำงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานในองค์การ ซึ่งการนำ HR Tech มาใช้นอกจากจะส่งผลดีต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาพรวมของการบริหารจัดการองค์การ และภาพลักษณ์ขององค์การด้วย

อย่างไรก็ตาม HR Tech ที่ใช้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มีหลายโปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีลักษณะของการใช้งาน รวมถึงความยากง่ายในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน การเข้าใจถึงการทำงานของ HR Tech แต่ละโปรแกรมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ หากนักบริหารงานบุคคลดิจิทัลนั้นต้องการนำ HR Tech นั้นมาใช้ในองค์การ แต่ถ้าหากนักบริหารงานบุคคลดิจิทัลนั้นมีความรู้เกี่ยวกับ HR Tech แต่ละโปรแกรมเป็นอย่างดี ก็ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานในฐานะนักบริหารงานบุคคลดิจิทัล และส่งผลให้บุคคลนั้นกลายเป็นนักบริหารงานบุคคลดิจิทัลที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการ และได้รับการยอมรับในการเข้าร่วมงานกับองค์การต่างๆ ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ จึงเห็นว่าการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารงานบุคคลดิจิทัล (HR Tech) ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคตของนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษาสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้กลายเป็นนักบริหารงานบุคคลดิจิทัลมืออาชีพ และจบออกมาเป็นบัณฑิตสาขาการจัดการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สาขาวิชาการจัดการจึงได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักบริหารงานบุคคลดิจิทัล หัวข้อ “การนำ HR Tech มาใช้ในงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การยุคดิจิทัล” ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ทักษะอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและการใช้งานของ HR Tech ประเภทต่างๆ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้ HR Tech ให้เหมาะสมกับการงานใช้งานในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้