ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ ๐๑๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

๑.การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

  • นักศึกษาไทย ได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
  • นักศึกษาได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ๓๐% ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติม 

  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรการของรัฐบาล
  • นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาและส่วนลดตลอดหลักสูตร ทุกประเภท
    จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรการของรัฐบาล
  • นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษาและที่ได้รับทุนส่วนลด(ตลอดหลักสูตรและส่วนลดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔) ทุกประเภทของวิทยาลัย จะไม่เข้าเกณฑ์พิจารณารับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของวิทยาลัย

การยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเงินเกินกำหนดและการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนโดยติดต่อสำนักการคลัง ผ่านทาง Line OA ID : @nsq3554p

๒.การรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน

๒.๑  ได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาลตามมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการนำเงินเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียน                        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และหากมีเงินส่วนเกินจากการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถขอโอนเงินส่วนเกินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  หรือขอรับเงินคืนเป็นเงินสดได้ โดยยื่นคำร้องผ่านทางสำนักการคลังของวิทยาลัย

๒.๒  ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจัดสรรให้ จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งสามารถตรวจสอบการรับส่วนลดผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป