โครงการหลักสูตรระยะสั้น

“เคล็ดลับ” ปิดงบการเงิน ปี 2563

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

เวลา 08.30-17.30น.

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

หลักการและเหตุผล

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นหลักการที่นักบัญชีต้องคำนึงถึงในการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือที่เราเรียกว่า งบการเงิน เพื่อให้ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ เราเรียกว่า ผู้ใช้งบการเงิน หนึ่งในผู้ใช้งบการเงินที่เราสนใจมากที่สุดคนหนึ่งก็คือ กรมสรรพากร ซึ่งต้องการข้อมูลทางการเงินของกิจการไปใช้ประกอบการคิดคำนวณและเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) อย่างไรก็ตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่นักบัญชีนำมาใช้ในการบันทึกบัญชีนั้นแตกต่างจากหลักการจัดเก็บภาษีของกฎหมายประมวลรัษฎากรที่กรมสรรพากรนำมาใช้เป็นหลักในการจัดเก็บภาษีอากร ทำให้ผู้ประกอบการต้องทำการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรทุกครั้งที่ต้องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจมีผลการดำเนินการที่ดีและต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่งภาษีที่กรมสรรพากรได้รับนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ จากการเสียภาษียังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร การคำนวณภาษีอากร และยื่นภาษีอากรที่ถูกต้อง ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ สืบเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ที่ดีทางด้านบัญชีและภาษีอากร กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการไม่เอาใจใส่ของผู้บริหาร อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการจำนวนมากถูกประเมินภาษี เสียเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนเพิ่มในการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านการทำบัญชี การปิดงบการเงิน รวมทั้งการเสียคำนวณภาษีอากรสำหรับธุรกิจให้ถูกต้องมากขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ตลอดจนสามารถวางแผนการประกอบธุรกิจและปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกต้อง ความแตกต่างของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและหลักกฎหมายตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร และการงบการเงินปี ๒๕๖๓ ที่สรรพากรยอมรับได้

2.  เพื่อให้ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่สนใจ จัดทำบัญชีที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกต้อง ความแตกต่างของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและหลักกฎหมายตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร และการงบการเงินปี ๒๕๖๓ ที่สรรพากรยอมรับได้

 

กลุ่มเป้าหมาย  

 • นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

   – ค่าสมัคร 1,200 บาท

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 3.5 ชั่วโมง / ด้านอื่น ๆ 3.5 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร

เจาะปัญหาการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ บันทึกข้ามเดือนจะมีผลกระทบอย่างไร

งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 10 จุดที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

 

การตรวจนับสต๊อกสินค้า กระทบอดบัญชีกับสินค้าในสต๊อก

 • สินค้าขาด เกิน ชำรุด ไม่ตรงกับบัญชีแก้ไขอย่างไร
 • การตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย ทำอย่างไรให้เหมาะสมไม่เสียหาย
 • วิธีการทางบัญชีในการบันทึกราคาสินค้า สินค้าชนิดเดียวกันแต่ราคาทุนต่างกันใช้รหัสสินค้าร่วมกันได้หรือไม่ จะมีปัญหาอย่างไร
 • เทคนิคการกระทบยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานทางการเงินตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี
 • การกระทบยอดรายได้ ภ.ง.ด 50, ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด.53 ของแต่ละเดือนเพื่อไม่ให้เป็นการสะสมปัญหาไปถึงปลายปี

เคล็ดลับการปรับประงเอกสารรายจ่ายแบบทันเวลา

สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดการทุกสิ้นเดือน เพื่อลดความผิดพลาด

ทั้งด้านการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจัดทำติดตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการรับเงินที่ต้องมี เมื่อผู้สอบบัญชี และสรรพากรขอตรวจสอบ

การปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และข้อควรระวังเพื่อป้องกันการผิดพลาด

Update รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น รายจ่าย

ต้องห้ามและการปรับปุรงรายจ่ายในแบบ ภ.ง.ด.50

 • รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่สรรพากรเพ่งเล็งเป้นพิเศษ
 • รายได้จากค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ดอกเบี้ย เงินปันผล
 • รายได้รอบบัญชีอื่น แต่รับมาในรอบบัญชีที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
 • ส่งของบริการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นิติบุคคลจะต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

เปิดแบบ ภ.ง.ด.50 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแบบแสดงรายการ

การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกรณีการขอคืนอย่างปลอดภัย

จุดความผิดพลาดที่มักถูกสรรพากรประเมิน

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร