ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษ (Exit-Exam)

ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์),(ค่ำ) (ครั้งที่ 3)

สอบออนไลน์เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64