ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) ภาคปกติ (ครั้งที่ 3)

สอบออนไลน์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564