Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for November 2017

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30
31

สิ้นสุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ)

1

นักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ศูนย์สหกิจฯ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ศูนย์สหกิจฯ)

เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน ครั้งที่ 2/2560 (สำนักวิจัยและพัฒนา)

2

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง (ศูนย์ศิลปฯ)

3
4
5
6

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ)

7

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ)

8
9

วันสุดท้ายของการขอเพิ่มและลดรายวิชา (ภาคปกติ)

10
11
12
13

นิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ศูนย์สหกิจฯ)

14
15
16
17

สิ้นสุดนิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ศูนย์สหกิจฯ)

18
19

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)) Block III

20

ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2560 (ภาคปกติ)

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคสมทบ(ค่ำ)) Block I

21

กิจกรรม The Singing Contest (สำนักกิจการนักศึกษา)

22
23
24
25
26
27
28
29
30

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันยาเสพติด (สำนักกิจการนักศึกษา)

สิ้นสุดเปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ศูนย์สหกิจฯ)

1
2
3
+ Export Events