Learning Studio

ตารางการใช้ห้อง

***กรุณาตรวจสอบตารางการใช้งานห้อง และติดต่อทีมงานล่วงหน้า 3 วัน***

ห้อง Learning Studio (ห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Video) พร้อมให้บริการแก่ท่านที่สนใจอยากใช้งานอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานในการผลิตสื่อในรูปแบบ Video หรือ ใช้ในการสอนในรูปแบบ Online โดยมีห้องสำหรับใช้งานได้จำนวน 2 ห้อง เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน และเวทีกลางสำหรับจัดงาน Event Online ขนาดย่อม และยังสามารถให้นักศึกษาทดลองใช้งานในรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมที่ต้องผลิตสื่อนำเสนอได้

** เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลากรทุกท่าน ให้สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
มีข้อกำหนดในการจองห้องและใช้งานดังต่อไปนี้
1. โปรดตรวจสอบปฏิทินการจองห้องทุกครั้งก่อนทำการจอง
2. สามารถจองใช้งานได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้เกิน 3 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อตรวจสอบตารางการใช้ห้องอีกครั้ง
3. ขณะนี้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คให้บริการ รบกวนผู้ใช้งานโปรดเตรียมมาเอง