หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย     : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Educational Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร

 • ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้จากการศึกษา การวิจัย และนำองค์ความรู้ศาสตร์บริหาร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ

รูปแบบหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาเอก  : ระยะเวลา 3 ปี
 • ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต

หลักสูตร แบบ 2.1

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   :   (ไม่นับหน่วยกิต)
 • หมวดวิชาบังคับ   :   12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก    :   3 หน่วยกิต
 • ดุษฎีนิพนธ์   :   36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply ChainBusiness Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Business Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Business Administration)
วิชาเอก: Logistics and Supply Chain Business Administration

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
 • ภาษาที่ใช้  : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ(ตําราที่ใช่ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

จํานวนหน่วยกิต

 • แบบ 1   :    48 หน่วยกิต
 • แบบ 2   :    48 หน่วยกิต