ความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล !!

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เป็นแรงขับต่อการพัฒนาประเทศทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยจากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานพบว่า มีความต้องการบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางระบบสารสนเทศ แต่ในปัจจุบันสถานศึกษายังไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ

การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation)

 

อย่างที่ทราบดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของ การจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น หากต้องการที่จะซื้อสินค้า ในอดีตจะต้องเดินทางไปที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า เพื่อเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว แต่ ในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ และสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพียงปลายนิ้ว จากนั้นก็เพียงแค่แล้วรอสินค้ามาส่งที่บ้านแบบสบาย ๆ

มาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกคนต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะวันใดวันหนึ่งอาจจะมีธุรกิจอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทแทนที่ธุรกิจของคุณก็เป็นได้ ดังนั้นบุคลากรและบริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๆ

เราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ได้มีแต่ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย แต่เทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทในทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ ดังนั้นผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากให้ตลาดแรงงาน เรามาดูกันว่ามีอาชีพไหนที่มาแรงแซงทางโค้ง ง ง …

อาชีพที่กำลังมีความต้องการในปัจจุบัน

สายงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อจัดการกับสารสนเทศหรือข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ยังรวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกด้วย

  1. สายงานด้าน IT Management เป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคกับความเข้าใจความต้องการในโลกธุรกิจไปพร้อมกัน ต้องมีทักษะด้านการวางแผน บริหารงาน บริหารคน เพื่อให้โปรเจ็คออกมาดี รวดเร็ว ตอบโจทย์ธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด

ตำแหน่งงาน:  IT Manager , Project Manager, IT Director เป็นต้น

  1. สายงาน Programmer / Developer เป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพราะเป็นระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่าง ๆ ต้องให้ Programmer หรือ Developer เป็นผู้เขียนและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา

ตำแหน่งงาน: Web Developer, Web Master, Programmer, Mobile Developer เป็นต้น

  1. สายงาน System Analysis เป็นอีกสายงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างนวัตกรรม เพราะเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการการสร้างระบบสารสนเทศ โดยจำทำหน้าที่วางแผน ออกแบบและดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงจัดการระบบสารสนเทศให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ตำแหน่งงาน: Software Tester, Software QA, System Analyst, Business System Analyst

  1. สายงาน Database Management เป็นผู้ทำงานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนการใช้ข้อมูลให้ตอบโจทย์การใช้การด้านธุรกิจให้มากที่สุด รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ตำแหน่งงาน: Database Administrator, DBA/Specialist, Data Engineer  เป็นต้น

  1. สายงาน Data Science

ตำแหน่งงานของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล หาข้อสรุป และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

 ตำแหน่งงาน: Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence  เป็นต้น

 

เตรียมตัวเข้าสู่ ยุคธุรกิจดิจิทัล
“3 กลุ่มรายวิชา” เพื่อสร้างทักษะสู่อาชีพธุรกิจดิจิทัล ที่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

รู้ก่อนได้เปรียบเรามาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ยุคธุรกิจดิจิทัลกันเลย

“3 กลุ่มรายวิชา” เพื่อสร้างทักษะรองรับอาชีพธุรกิจดิจิทัล

กลุ่ม วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Analysis and Design of Information Systems)

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล (Designs and Database Management)

การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)

กลุ่ม พัฒนาระบบสารสนเทศ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต  (Internet Programming)

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application Development)

กลุ่ม บริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Business Management and Innovation)

ระบบการจัดการข้อมูล (Management Information Systems)

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Intelligent Business System)

ซอฟต์แวร์ขั้นสูงสำหรับธุรกิจ (Advanced Software for Business)

นอกจากทักษะใน 3 กลุ่มรายวิชา ที่นักศึกษาจะได้เรียนที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเราจัดการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (Project Based Learning) และการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ (TPQI) ในการสอบด้านอาชีพต่าง ๆ อีกด้วย

“วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก” เรามุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์นักคิดและนักวิจัย และน้องใหม่มาแรงอย่างสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอีสปอร์ต เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในนวัตกรรมกราฟิกการพัฒนาเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเกมส์ที่กำลังเป็นกระแสนิยม ตอบรับโลกธุรกิจดิจิทัลในอนาคต ซึ่งเราจะนำเสนอหลักสูตรในโอกาสต่อไป นอกจากหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังมีคณะที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คณะบัญชีและวิทยาการจัดการที่มีสาขาการตลาดดิจิทัลเอาใจสายช๊อปปิ้งออนไลน์ ….

หากน้อง ๆ มีคำถาม หรือท่านใดสนใจหลักสูตรปรับปรุงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โทร 0 2744 7356 – 65 ต่อ 100 – 106 เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามต่าง ๆ ให้น้อง ๆ และทุกท่านที่สนใจค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน “เซาธ์อีสท์บางกอก เราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”