แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2564

เพื่อให้การเปิดภาคการศึกษา 2/2564 เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค COVID-19 แนวใหม่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ จึงสมควรผ่อนคลายแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยยังสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้นั้น

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 เงื่อนไข การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ

1.1 นักศึกษาต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็มและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน

1.2 อาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็มและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้

1.3 นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามเงื่อนไข ให้เรียนออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนดตามตารางปกติ

 

ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ( 1 พฤศจิกายน 2564 – 3 มีนาคม 2565)

ให้จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ข้อ 3 การจัดเรียนการสอนภาคสมทบ (ค่ำ) (13 ธันวาคม 2564 – 24 มีนาคม 2565)

ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้ผู้สอนดำเนินการจัดสอบให้เบ็ดเสร็จภายในกำหนดเวลา

 

ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)

Block III (17 ตุลาคม 2564 – 28 พฤศจิกายน 2564)

ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้ผู้สอนดำเนินการจัดสอบให้เบ็ดเสร็จภายในกำหนดเวลา

 

ภาคการศึกษา 2/2564 (12 ธันวาคม 2564 – 8 พฤษภาคม 2565)

วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบออนไลน์และชั้นเรียนปกติ (โดยดูรายละเอียดจากตารางเรียนของแต่ละ Block และแต่ละวิทยาเขต/การเรียนในชั้นเรียนปกติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการฉีดวัคซีน)

 

ข้อ 5 การจัดการเรียนการาสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

          ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้ผู้สอนดำเนินการจัดสอบให้เบ็ดเสร็จภายในกำหนดเวลา

 

ข้อ 6 การจัดสอบปลายภาค ภาคปกติ-ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

          จัดสอบในชั้นเรียน โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จะกำหนดจำนวนและแนวทางการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ข้อ 7 กรณีนักศึกษามีความเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในข่ายต้องสงสัย ต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ให้แจ้งคณบดี หรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลทันที และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้อ 8 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

อ่านประกาศเพิ่มเติม