ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ที่ ๐๘๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๕)

ตามที่วิทยาลัยมีประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่ ๐๘๕/๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังแพร่ระบาดในทุกจังหวัดของประเทศอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยาลัยจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑. วันที่ ๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work from home และให้จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ระบบออนไลน์ทุกรอบการศึกษา และทุกวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒. ขอให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓. หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการ จัดบุคลากรมาปฏิบัติงาน
ในวันทำการ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ ๒๙ วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

(ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง)
อธิการบดี