ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง  ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมดังนี้

                        ๑.๑ การซ้อมย่อย และรับชุดครุย วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑.๒ การฝึกซ้อมใหญ่  วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒. บัณฑิตผู้จะเข้ารับปริญญาบัตร ต้องเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ หรือ ในปีการศึกษาอื่นที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น และต้องได้รับการฝึกซ้อม ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตรกำหนด

๓. บัณฑิตทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อย ๒ เข็ม หรือตามข้อกำหนดของวัคซีนแต่ละประเภท ก่อนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ (๑๔ วันก่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร)

กรณีบัณฑิตยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้รับการรักษาจนหายแล้ว ในระยะเวลา ๙๐ วัน ก่อนวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือเป็นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถรับวัคซีนได้ ให้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ผ่านระบบแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตรตามข้อ ๔.

๔. บัณฑิตต้องแจ้งความประสงค์/ไม่ประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร ผ่านระบบ reg.southeast.ac.th ตามช่วงเวลาที่วิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ แจ้งความประสงค์ และ upload หลักฐาน          การได้รับวัคซีนหรือใบรับรองแพทย์แล้วแต่กรณี

๕. บัณฑิตทุกคนต้องทำแบบคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานฯ กำหนด และต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในวันเสาร์ที่              ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ณ หอประชุม SBC HALL โดยหากผลตรวจคัดกรองโรคยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในร่างกาย จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร

๖. ในกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับอาการหรือความเสี่ยงต่อโรคของบัณฑิต หรือจำเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. ในวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนจะต้องพกบัตรประจำตัวที่คณะกรรมการดำเนินงานฯ ออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่างทางกายภาพ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบัณฑิตเองและส่วนรวมทั้งหมด

๘. ในพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตต้องแต่งกายตามคู่มือของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิตในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และต้องสวมหน้ากากอนามัยที่วิทยาลัยจัดให้ตลอดเวลา ซึ่งจะได้รับที่จุดลงทะเบียนหนึ่งชิ้น และก่อนออกจากหอรัชมงคลอีกหนึ่งชิ้น ทั้งนี้ ในระหว่างพิธีจะต้องปฏิบัติตนตามขั้นตอนพิธีที่คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และฝ่ายฝึกซ้อมกำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติของบัณฑิตและวิทยาลัย

๙. ให้บัณฑิตถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการอำนวยการพิธีประสาทปริญญาบัตร มีสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมพิธี ไม่ให้เข้ารับปริญญาบัตร หรือเชิญออกจากพิธีหรือออกจากบริเวณงานได้ แล้วแต่กรณี

๑๐. การร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันรับปริญญา ณ หอรัชมงคลสวนหลวง ร.๙ วิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่พิธีบางส่วนให้ผ่านได้เฉพาะบัณฑิต และผู้รับผิดชอบในพิธี โดยจะอนุญาตให้ผู้ปกครองและผู้มาร่วมแสดงความยินดี เข้าในพื้นที่จัดพิธีและพื้นที่โดยรอบได้ ก็ต่อเมื่อพิธีการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องผ่านการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๑๑. ในกรณีเป็นที่สงสัย แล้วมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด