บุคลากรดีเด่น

 

ประเภทนักวิจัยดีเด่น  

อาจารย์ นิยม กริ่มใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ประเภทบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ 

ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล    ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ประเภทเจ้าหน้าที่ดีเด่น

นางสาว นันธพัชร์ โสภณโรจนะภักดี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

ประเภทพนักงานบริการดีเด่น

นางอัง ป้อมบ้านมุง      พนักงานทำความสะอาด