บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.พรมิตร    กุลกาลยืนยง     คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร. ญาณวัฒน์ พลอยเทศ        คณบดีคณะนิติศาสตร์

สำเร็จการศึกษา (น.ด.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษา (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ณฐา ธรเจริญกุล       หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษา D.B.A. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

ดร.เอกนรี ทุมพล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

 สำเร็จการศึกษา (ปร.ด.) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

อาจารย์อนุชิต เพ็งบุปผา

อาจารย์ประจำกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและ ศิลปวัฒนธรรม (ศิลปวัฒนธรรม)

 สำเร็จการศึกษา (ศศ.ม.) การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย