โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการงาน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติครบรอบ 20 ปี

มอบของที่ระลึกตามอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป

ดร.สมศักดิ์            รุ่งเรือง            อธิการบดี/รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ดร.ทิวา                พงศ์ธนไพบูลย์    ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.วัลยา           ชูประดิษฐ์        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ภูษิตย์              วงษ์เล็ก           รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์วฤนดา       วงษ์เล็ก           รักษาการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายเสน่ห์             ละมูลมอน        หัวหน้าพนักงาน วิทยาเขตบางพลี

นายสุกรี               ชูประดิษฐ์        พนักงานช่างไฟฟ้า

นางนาง               อินเพชร์          พนักงานทำความสะอาด

มอบของที่ระลึกตามอายุงาน 15 ปี ขึ้นไป

ผศ.ดร.อำพล          นววงศ์เสถียร     ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุดาสรรค์      งามมงคลวงศ์     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ทรงพล             นคเรศเรืองศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.พ.อ.อ.ดร.สุริยะ    พุ่มเฉลิม          หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สุณี           ทิพย์เกสร         ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

อาจารย์พิชยา         พรพันธ์           ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

อาจารย์อภิชาติ       ปุยยะรุณ         ผู้อำนวยการสำนักบริการ

อาจารย์นัทธีรา       พุมมาพันธุ์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

อาจารย์จริยา         ศรีจรูญ           หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์อัณณพา    สายทอง          ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการคลัง

อาจารย์ศิริวิมล      แย้มใย            ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการคลัง วิทยาเขตบางพลี

Mr.Rex Chadwick Rungruang      อาจารย์ประจำศูนย์ Southeast International Relations Center (SIRC)

ผศ.ดร.รวมพร        ทองรัศมี โอเนส  อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

อาจารย์วิมลวัลย์    ทรงศิริยศ         อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์บริสุทธิ์      ผึ่งผดุง            อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์อัณณพ      อนันตรักษ์        อาจารย์ประจำกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (พัฒนานักศึกษา)

อาจารย์นันท์นภัส   สว่างการ         เลขานุการคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

นางสาวศิริรัตน์      พิมพังงา          เจ้าหน้าที่ศูนย์ Southeast Bangkok University Business Incubator (SBUBI)

นางสาวบัญญัติ      กันเกิด            พนักงานทำสวน

นายสุวิทย์           ปิ่นพันธุ์           พนักงานทำสวน

นางสาวปนัดดา      ยมนา             พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหาร

นายสมยศ           พันธุ์ไทย          พนักงานขับรถ

นายศักดา            ทองน้อย          หัวหน้าพนักงาน