ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลบุคลากรดีเด่น

อาจารย์ดีเด่นสายวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เอกนรี  ทุมพล
รองคณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน (ฝ่ายวิชาการ)

อาจารย์ดีเด่นสายวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจารย์เชาวลิต  จันภิรมย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

อาจารย์ดีเด่นสายสนับสนุน
อาจารย์พิชยา  พรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

อาจารย์ดีเด่นสายสนับสนุน 2 รางวัล
อาจารย์ภูวกร  อนันตรักษ์
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

 

เจ้าหน้าที่ดีเด่น
นางสาวสุนิสา  ตรีสุวรรณ์
เลขานุการคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

พนักงานบริการดีเด่น
นางสาวสุนีย์  สุภาพ
พนักงานทั่วไป

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น
อาจารย์สันติ  โสภาประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สูงขึ้น

ดร.เขมรินทร์  ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวพิชญา  เกษรคำ
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์  นิลพงษ์
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management) ปีการศึกษา 2564
“การจัดการความรู้สู่วิทยาลัยนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 3”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการปัญหาการเรียนออนไลน์

สำนักหอสมุด
เทคนิคการสืบค้น WebOPAC

สำนักทะเบียนและประมวลผล
การให้บริการงานทะเบียนและงานเอกสารการศึกษารูปแบบออนไลน์

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
เรียนออนไลน์ง่ายนิดเดียว