ตรวจประเมินเพื่อรับรองการตั้งศูนย์ “CB SBTPQI”
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองการตั้งศูนย์ “CB SBTPQI” สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ผ่านระบบ Zoom meeting

โดยผลการตรวจประเมินเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB_SBTPQI) สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4  ได้รับผล “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์กรมหาชน)

ทั้งนี้ จุดประสงค์การจัดตั้งศูนย์ “CB SBTPQI” เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและการยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ทำงานในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป “ด้านการบัญชี” อย่างเป็นมาตรฐาน ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน และเป็นการตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือปริญญาอาชีพ ที่โลกการทำงานในยุคปัจจุบันและในอนาคต ให้ความสำคัญกับทักษะ ความสามารถ ที่เทียบเท่าหรือควบคู่กับใบปริญญา การได้รับการรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” จึงเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้

การสนับสนุนให้มีศูนย์อบรมและทดสอบสมรรถนะวิชาอาชีพ จึงเป็นสิ่งที่เซาธ์อีสท์บางกอกเน้นยำและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานและพัฒนากำลังคนของประเทศ