ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด และ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด โดย นายบดินท ตัณฑไพบูลย์ Managing Director JWD Transport Thailand โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับบริษัทฯ ในการพัฒนาขีดความสามารถฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต


ลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการ กับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย

ลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการ กับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดี ละคณาจารย์ในคณะ ได้เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี.ดร. ธเนศ โสรัตน์ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และ และนายรังสรรค์ ปาจารีย์อนันต์ อุปนายก และรองเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้ด้วย การลงนามในครั้งนี้เพื่อให้ เกิดการเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตัวแทนออกของ ช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากลต่อไป


การปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0

การจัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0 โดยนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมษา


Circular Waste Valus Chain 2018 (18 กันยายน 2561)

ภาพบรรยากาศ งานนิทรรศการ Circular...


ศึกษาดูงานของนักศึกษา คณะโลจิสจิกส์และเทคโนโลยีการบิน

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในการศึกษากระบวนการผลิต ผงปรุงรสยี่ห้อรสดี และกาแฟเบอดี้ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด และได้ไปศึกษาดูงานขององค์การส่งเสริมกิจการฟาร์มโคนมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี