โครงการอบรมออกแบบกราฟฟิกสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร CANVA COURES

โครงการอบรมออกแบบกราฟฟิกสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร CANVA COURES ภาพบรรยากาศการอบรม ออกแบบกราฟฟิกสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ส่วนงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ของ ม.เซาธ์อีสท์บางกอก โดยเป็นการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นกการเพิ่มทักษะด้านงานออกแบบ ในการเรียนการสอนหรือการทำสื่อต่างๆภายในสถาบันการศึกษา ดูรูปภาพทั้งหมด


กิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

กิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ จัดเต็ม Cultural Exchange Activities for International Master Degree Students กับชุดไทย ทุกคน Enjoy กับกิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ (SIRC: Southeast International Relations Center) มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร. ปฏิมา รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ โศภิษฐ์ดา นาควิจิตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร/ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยอรรถวิทย์พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครือ อรรถวิทย์รุ่งเรือง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้กับ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA และ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ   #Southeast #Professional #SBU #SoutheastInter #SoutheastMBA #SoutheastMEd #มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ


โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสู่สากล“เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ระดีบอาเซียน"

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสู่สากล“เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ระดีบอาเซียน” คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์นิยม กริ่มใจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสู่สากล“เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ระดีบอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 #Southeast #Professional #มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ #คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ