รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

1.คำอธิบายหลักสูตร

 • หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน แต่มีความจำเป็นที่ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงรูปแบบรายงานทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วยการวิเคาะห์ตัวเลขทางการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การลงทุน นอกจากนี้ยังทราบถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ

2.ระยะเวลาและทักษะ

 • หลักสูตรอบรม จำนวน 1 วัน วันละ 6 ชม. เวลา 08.30-16.30 น.  กำหนดการจัดอบรม รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

4.กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักการเงิน
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ศิษย์เก่าของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

5.วิทยากร

1. ผศ.ดร.พรมิตร กุลกาลยืนยง

             คณบดี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ อดีตผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนักวิเคราะห์การลงทุน

2. ดร.ศิริวรรน หว่องเจริญ

              รองคณบดี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ อดีตผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. สถานที่จัดอบรม    ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

6. ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร  2,400 บาท เฉพาะรุ่น 1 เท่านั้น

Pro 1 ศิษย์เก่าของวิทยาลัย ชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จ่าย 1,400 บาท/คน (จำนวน 10 คน)

Pro 2 บุคคลทั่วไป ชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จ่าย 2,000 บาท/คน (จำนวน 20 คน)

 7. หัวข้อการเรียนรู้

          ส่วนที่ 1) ประเภทของรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร

 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบกระแสเงินสด

ส่วนที่ ๒) เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้บริหาร

 • การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • การวิเคราะห์การลงทุน
 • การบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ

รูปแบบการเรียนรู้

 •  การบรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ
 • กิจกรรมกลุ่ม

ผลการเรียนรู้

1. ผู้อบรมเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของข้อมูลทางการเงิน

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการตัดสินในทางธุรกิจ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

8.00 – 8.45 น.     ลงทะเบียน

8.45-9.00 น.             พิธีเปิดการอบรมและแนะนำวิทยากร

9.00-10.30 น.            หัวข้อ “ประเภทของรายงานทางการเงินและบัญชีที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ”

10.30-10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10-45-12.00 น.            หัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้บริหาร”

– การวิเคราะห์งบการเงิน

12-00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13-30-14.45 น.            หัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้บริหาร” (ต่อ)

– การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

– การวิเคราะห์การลงทุน

14.45-15.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น.            หัวข้อ “แนวทางการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ”

16.30-16.45 น.            ถาม-ตอบ

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร