ประวัติคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ตามใบรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ 14/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

วิสัยทัศน์

Creating free thinkers today to solve tomorrow challenges (e.g. ASEAN)

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบัณฑิต:
  1. ให้มีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดและสื่อความหมายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  4. โดยพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพและมีวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพทัดเทียมอารยประเทศและความเป็นสากล
 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันพร้อมทั้งจัดบริการวิชาการเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษาและด้านวิชาชีพแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Empty tab. Edit page to add content here.