แนะนำ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ตามใบรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ 14/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

วิสัยทัศน์

Creating free thinkers today to solve tomorrow challenges (e.g. ASEAN)

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบัณฑิต:
  1. ให้มีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดและสื่อความหมายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  4. โดยพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพและมีวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพทัดเทียมอารยประเทศและความเป็นสากล
 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันพร้อมทั้งจัดบริการวิชาการเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษาและด้านวิชาชีพแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก 45 หน่วยกิต
  – กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
  – กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท

เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในรายวิชาต่อไปนี้

 • กลุ่มวิชาโทภาษาจีน 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 18 หน่วยกิต

หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะ 60 หน่วยกิต
 • – กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต
 • – กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
 • – กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
 • – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม