ประวัติคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ตามใบรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ 14/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

วิสัยทัศน์

Creating free thinkers today to solve tomorrow challenges (e.g. ASEAN)

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบัณฑิต:
  1. ให้มีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดและสื่อความหมายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  4. โดยพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพและมีวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพทัดเทียมอารยประเทศและความเป็นสากล
 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันพร้อมทั้งจัดบริการวิชาการเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษาและด้านวิชาชีพแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Business English)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดและสื่อความหมายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญให้แก่องค์กร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา

การวัดผล และการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วน จำนวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

(1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                      30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                                      12 หน่วยกิต

2)กลุ่มวิชาภาษา                                                                                               12 หน่วยกิต

3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์                                                          6 หน่วยกิต

(2)   หมวดวิชาเฉพาะ                                                                              96 หน่วยกิต

1)กลุ่มวิชาแกน                                                                                             12 หน่วยกิต

      2)กลุ่มวิชาเอก                                                                                            66 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                45 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                 21 หน่วยกิต

            3)กลุ่มวิชาโท   

                   3.1) กลุ่มวิชาโทภาษาจีน                                                              18 หน่วยกิต

       3.2) กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น                                                                  18 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                             6 หน่วยกิต

                      รวมตลอดหลักสูตร                                                          132 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.   ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อได้
 • ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 •  มีผู้รับรองซึ่งมีที่อยู่ที่วิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
Empty tab. Edit page to add content here.