พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

“เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 12

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยมี เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเบญจมิตร จำนวนทั้งสิ้น 8 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์,มหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Challenges of Public Health Education and Profession” โดยศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ยังได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม เรื่อง “การลดความสูญเสียในกระบวนการจ่ายน้ำมันเตาชนิดที่ 5 (FO5) ของคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ” โดย สรพงค์ ประจบพวก/ ศรายุทธ     ศรีมันตะ/ ฐิติวัฒน์ คงใหม่/ ณัฐวดี มหานิล และ สิริมาศ สุภาพ  จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรางวัลงานนำเสนอบทความยอดเยี่ยมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลิตภัทฑ์อาการแช่แข็ง กรณีศึกษา บริษัท เอซีซอส จำกัด ภายใต้หัวข้อเรื่อง ความท้าทายในการศึกษาทางสาธรณะสุขยุคใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพสาธาณะสุขแบบมืออาชีพ โดย ใกล้รุ่ง จินตวรกุลชัย และ ยุทธ ปลื้มภิรม