วิทยาเขตบางพลี

แนะนำวิทยาเขตบางพลี

 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางพลี ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจุดมุ่งหมายเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพและความสะดวกในการเดินทาง สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกดำเนินการเสมอมา ในการส่งเสริมชุมชนในเข้มแข็ง ด้วยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าสู่ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ

การจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตบางพลี มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถตามศาสตร์สาขาที่ศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตบางพลี และสมุทรปราการ

Bangphlee Campus Life

ที่อยู่

ถนน บางพลี - ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Phone: 02 382 5620-4
Fax: 02 174 5069

02 382 5620-4

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล