คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

เปิดสอนด้วยกัน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสอนด้วยกัน 5 สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะนิติศาสตร์

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สำหรับนักศึกษาเทียบโอน

เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบันทั้งภาคปกติและภาคสมทบ โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัครดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
 3. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม จำนวน 2 ท่าน
 8. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้จบ ปวส.

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคสมทบในคณะสาขาวิชาที่วิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่จบ ปวส. (รบ.1 ) จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ระดับ ปวส.
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่วิทยาลัยเปิดสอน

Empty tab. Edit page to add content here.