วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 11 เล่มที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

Vol.11 No.2 July – December 2022

บทความ

Fresh Market Management that Corresponds to the Needs of Trading Partners and Customers in the New Normal Era: The Case Study of Ying Charoen Market

  • Kreangkrai Photimanee Kwanming Khumprasert Supaporn Plomelersee and Phattanapong Chankoung

ความสัมพันธ์ระหว่่างกำไรทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย

  • ปริชญา เขนย นฤนาถ ศราภัยวานิช ตวงทิพย์ ศิริวรรณ และ สุุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์

Effect of Accounting Information Quality on Decision-Making Efficiency, Total Quality Management and
Corporate Success in Automobile Manufacturing and Exporting Companies

  • Kanthana Ditkaew and Thared Santatiwongchai

แนวทางการดำเนินธุรกิจละครเพลงในประเทศไทย

  • ตรีทิพ บุญแย้ม และ เพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตขององค์กรกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารแห่งประเทศไทย

  • ภัทริกา ชิณช่าง

ทุนทางปัญญากับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • กิตติมา ทางนะที พร้อมพร ภูวดิน สุมาลี เอกพล และ คุุณากร ไวยวุุฒิ

The Role of Online Brand Community Experience in Driving Brand Evangelism for Car Brands in Thailand

  • Chainarong Rungruengarporn and Marissa Chantamas

การจัดการความรู้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ที่มีต่อการต่อยอดธุรกิจในอุุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

  • วรเทพ ตรีวิจิต ชาคริต ศรีทอง และ ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

ความระมัดระวังทางบัญชีและการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • อนุวัฒน์ ภักดี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

การสำรวจศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมชุมชน และการจัดกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายด้วยการวิเคราะห์คลัสเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีแบบจำลองอ้างอิงการปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทานและแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี

  • ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 แล: ACI