วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปี 11 เล่ม 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

Vol.11 No.1 January – June 2022

บทความ

The Relationship between Accounting Student Profiles and Knowledge and Skills in AI at Thai Private Universities

  • Shanu Chinnamma Ajoy Sornzawand Pachraponkamon and Naruemol Tridechapol and Punnut Lee

บทบาทการคั่นกลางของความไว้วางใจทางอิเล็กทรอนิกส์และการกำกับการมุ่งเน้นลูกค้า ความสามารถทางนวัตกรรมขยายความสัมพัันธ์คุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิกส์์ของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

  • พิเชฐ ทองคำ บุญฑวรรณ วิงวอน และมนตรี พิริยะกุล

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทรัยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นขององค์การที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • จันจิราภรณ์ ปานยินดี

ความตั้งใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • อำพล นววงศ์เสถียร ภัทรดา รุ่งเรือง วัลยา ชูประดิษฐ์ ณฐา ธรเจริญกุล และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร

The Effects of Transformational Leadership on Team InnovationThe Case of Private Universities in Thailand

  • Jidapa Chollathanrattanapong Chaiyanant Panyasiri

Consumption Resources and Self-Creation ProcessA Key Resource and Multi-Component Resource Perspective

  • Kritsadarat Wattanasuwan Pattana Boonchoo and Aurathai Lertwannawit

การพัฒนากระบวนการให้บริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าเพื่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดชลบุรี

  • เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา ปฏิมา รุ่งเรือง และโศภิษฐ์ดา นาควิจิตร

Effective CSR Communication influencing Word of Mouth Intention in Beauty and Personal Care Products: The Mediating Effects of Skepticism and Brand Authenticity

  • Lokweetpun Suprawan

การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันโมบายแบงก์ กิ้งของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

  • รังสินี ชาสุวรรณ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

Developing Digital Marketing to Enhance Business Outcomes of Woven Fabric Entrepreneurs in Uttaradit Province

  • Kullaya Uppapong Kamonwan Mangkang and Sarana Photchanachan

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 แล: ACI