วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 10 เล่มที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

Vol.10 No.2 July – December 2021

บทความ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นแซด

 • รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย และนพพร บัวอินทร์

มุมมองของบุคลากรชาวต่างชาติที่มีต่อ “ความเกรงใจ” ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

 • มีชัย ออสุวรรณ Darren Hanson และวีระพงศ์ มาลัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อเสื้อผ้าบนเพจเฟซบุ๊ก TONPRIGSHOP ของผู้บริโภคในประเทศไทย

 • นงนภัส ชัยรักษา และสุมามาลย์ ปานคำ

องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ และรุ่งทิวา แย้มรุ่ง

Managerial Factors Related to the Satisfactions of Outsourced Ground Handing Staff in the Airline Industry

 • Piyarat Chantarayukol

Social Media Engagement as a Predictor of Luxury Purchasing Intention, the Mediator Effect of Consumer Perceived Luxury Value

 • Jaruporn Tangpattanakit

Creative Tourism Management in the Ceramic Village, Tambon Tha Pha, Ko Kha District, Lampang Province

 • Napawan Netpradit

อิทธิพลของการสื่อสารที่โปร่งใสภายในองค์การต่อความผูกพันในงานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในระหว่างการจัดการภาวะวิกฤติ: บทบาทปัจจัยแทรกของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ

 • ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา และเมธา เกตุแก้ว

แนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร การบูรณาการความสามารถและทรัพยากรขององค์กร ที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของธุรกิจผ่านการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

 • วิภาวี พูลทวี ยุทธกร ฤทธิ์ไรสง และศิริพร เลิศยิ่งยศ

แนวปฏิบัติด้านการจัดการโซ่อุปทาน ความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์การในโซ่อุปทานชิ้นส่วนยานยนต์

 • รวิษฎา ใจตรง และนิภา นิรุตติกุล

A New Look at the Effect of e-Relationship Quality on Loyalty of the Generation Z in Online Shopping

 • Suppasit Sornsri

ผลกระทบของกระแสเงินสดอิสระต่อความสามารถในการพยากรณ์ของความระมัดระวังทางบัญชี ต่อโอกาสการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ธนัชพร ไชยอนันต์พร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 แล: ACI