วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 9 เล่มที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2563

Vol.9 No.2  july – December 2020

บทความ

อ่านทั้งเล่ม >>>

 

 

การประเมินผลกระทบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อเสถียรภาพทางการเงินภาคครัวเรือน ด้วยวิธีจับคู่และแบบจําลองผลต่างสองชั้น

 • อนรรฆ ปิยะกาญจน์ และ มนตรี โสคติยานุรักษ์

 

แนวทางการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุก่อสร้างที่ถูกใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมไทย

 • ณัฐพร เพิ่มทรัพย์ และ ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตราสินค้า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ภาพลักษณ์สถานศึกษา และความภักดีของผู้ปกครองสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

 • วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ บุญฑวรรณ วิงวอน และ จําเนียร บุญมาก

 

ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลดําเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทย

 • เอกนรี ทุมพลและ วรพล วังฒนานนท์

 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของธนาคารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันเคพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • วรดา ต่อวัฒนกิตติกุล ศศิประภา พันธนาเสรี และ ณัฐวรรธน์ ศรีสุข

 

องค์ประกอบของศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงราย

 • สุธีรา อะทะวงษา และ นงนุช กันธะชัย

 

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า ที่มีต่อคุณภาพกําไรของบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 

การศึกษาระบบนิเวศน์ของการค้าปลีกแนวใหม่ (NEW RETAIL) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีศึกษา ALIBABA

 • ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ และ ปีเตอร์ รักธรรม

 

THE RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL CLIMATE, LEADER-MEMBER EXCHANGES AND AFFECTIVE COMMITMENT TOWARDS POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF A NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION IN THAILAND

 • Wanlee Putsom

 

OTOP HERBAL COSMETICS : PROBLEMS AND PRODUCT DEVELOPMENT GUIDELINE FOR ENTREPRENEUR

 • Jitsupa Kitipadung and Watunyu Jaiborisudhi

 

การประเมินข้อดีและข้อด้อยของการจัดการเรียนการสอนบัญชีออนไลน์ในวิชาด้านการบัญชี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ในสถานการณ์ของการรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงโรคระบาด COVID-19

 • อมรา ติรศรีวัฒน์

 

การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

 • จํานงใจ น้อยราช และ พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก