วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

Vol.9 No.1 January – June 2020

บทความ

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

 • ณัฐณิชา ดวงขจี สมนึก เอื้อจิระพงษ์์พันธ์์ และ นิยม กำลังดี

 

อิทธิพลของปัจจัยการสนับสนุนด้านความรู้จากองค์การและจากตัวพนักงานที่มีต่่อศักยภาพด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้ตัวแปรกำกับประเภทผู้ผลิต

 • ปรเมศวร์์ เอี่ยมอุไร นภาพร ขันธนภาและ ระพีพรรณ พิริยะกุล

 

ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย

 • อุมาวดี เดชธำารง วิระพงศ์ จันทร์สนาม และ ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

 

ผลกระทบของการสื่อสารทางการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพันของลูกค้า และความภักดีในตราสินค้าที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของ เจนเนอเรชันวายในประเทศไทย

 • อารีรัตน์ ปานศุภวัชร ประวีณ ปานศุภวัชร และ ญาดา สามารถ

 

อิทธิพลของความคาดหวังในการทำงานที่มีต่อการรับรู้อัตลักษณ์องค์กรและการตัดสินใจเลือกงานของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย

 • นุจรี สุพัฒน์

 

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION FOR THAILAND AS AN EMERGING DONOR FORINFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN GMS

 • Onramon Shuaytong and Kasemsarn Chotchakornpant

 

การจัดการการผลิตทุเรียนเพื่อทดแทนพืชไร่ของเกษตรกรในตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • จารุณี พงษ์พิยเดช กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และ ธำรงเจต พัฒมุข

 

แนวทางการจัดการการสร้างคุณค่าร่วมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ และ พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก

 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

 • นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ สวียา ปรารถนาดี และ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

 

ปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 • สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ อารีย์ นัยพินิจ และ สุเมธ แก่นมณี

 

ความเกี่ยวข้องของข้อมูลบัญชีกับราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน : มุมมอง 15 ปี

 • อนุวัฒน์ ภักดี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 

การรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ

 • สุภาพร วิชัยดิษฐ์ และ แสงแข บุญศิริ