วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 5 เล่มที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

Vol.5 No.2  july – December 2016

บทความ

อ่านทั้งเล่ม >>>

 

ผู้สอบบัญชีกับการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรม

 • ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 

อิทธิพลของปัจจัยที่สำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทต่อยูโร และ เงินบาทต่อเยน

 • ดร.สมยศ อวเกียรติ และ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

 

ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • จิตรลดา ตรีสาคร

 

THE INFLUENCE OF GAME ADDICTION AND INTERNET ADDICTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS ON DEPRESSION STRESS AND ANXIETY MEDIATED BY SELF-REGULATION AND SOCIAL SUPPORT

 • Dr. Parvathy Varma,Dr. Uree Cheasakul

 

ผลกระทบของรูปแบบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บรรษัทภิบาลของธุรกิจครอบครัวที่เป็นไปตามทฤษฎีระบบ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ดร.อำพล นววงศ์เสถียร , เรณู จันทะวงศา, น.ท.ดร.ยุทธ ปลื้มภิรม,ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม,
 • ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะและดร.จารุวรรณ ส่งแสง

 

ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีม

 • ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล,วิรัช สงวนวงศ์วาน,สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์, สิริวดี ไทยสมัคร และคณิต เรืองขจร

 

แบบจำลองตามสถานการณ์ถึงผลกระทบของการรับรู้ชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย

 • ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย

 

การพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

 • รัชพล แสงสว่าง,ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์,ดร.วีระ สุภากิจ

 

การศึกษาปรับปรุงกระบวนการการขนส่งและคลังสินค้าของอุตสาหกรรมผู้จัดจำหน่ายตะแกรงเหล็ก

 • เอกนรี ทุมพล,น.ท.ดร.ยุทธ ปลื้มภิรม,ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม,ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ และดร.จารุวรรณ ส่งแสง

 

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย

 • ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

 

เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองทางการเงิน

 • ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย