การส่งบทความ

ส่งบทความเรื่องใหม่ หรือ ดูการส่งที่รอดำเนินการ.
รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
Where available, URLs for the references have been provided.

The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ
ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความสามารถส่งบทความที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ให้ชัดเจนในกรณีเป็นบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ หรือดุษฏีนิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน
บทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 25 หน้า และบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ โดยทั้งบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษาผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/APA_ style#Reference_list) และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง
บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยให้ผู้เขียนระบุเลขที่หนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองประกอบการส่งบทความ

องค์ประกอบของบทความ
บทความวิจัย และบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author (s)) ใช้ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด รวมทั้ง E-mail ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้ (กรณีใช้ Free E-mail ที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่สังกัด ขอให้เพิ่มเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ
4. คำาสำาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวนไม่เกิน 5 คำ และระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
5. เนื้อหา (Contents) จัดเป็น 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 บทความวิจัยควรให้มีการนำาเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบเพิ่มเติมที่แตกต่างได้)
o บทนำ (Introduction)
o วัตถุประสงค์ของการวิจัย
o สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
o แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
o วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
o ผลการวิจัย (Results)
o อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
o ข้อเสนอแนะ
o เอกสารอ้างอิง (References)

5.2 บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน และเสนอแนะมีประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบเพิ่มเติมที่แตกต่างได้)
o บทนำ (Introduction)
o แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
o สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)
o อภิปรายผล และสรุป (Discussion and Conclusion)
o ข้อเสนอแนะ
o เอกสารอ้างอิง (References)

การเตรียมต้นฉบับ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ)

1. บทความมีความยาวไม่เกิน 25 หน้า กระดาษ A4 โดยจัดเป็น 1 คอลัมน์ (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเอกสารอ้างอิง)
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำาหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว
3. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK โดยกำาหนดขนาด ดังนี้

3.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 20 point ตัวหนา ชิดซ้าย
3.2 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 15 point ตัวหนา ชิดซ้าย
3.3 ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน และ E-mail address ของผู้เขียน ขนาด 15 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย
3.4 หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย
3.5 รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 15 point ตัวธรรมดา ชิดซ้าย

4. ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำาดับของตารางเหนือตารางและพิมพ์คำาอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง</li>  <li>5. การอ้างอิงในเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style

การอ้างอิงเอกสาร
บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียน แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และให้จัดอยู่ในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารบริหารธุรกิจกำหนด อย่างเคร่งครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอ้างอิงที่ยังไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอ่านพิจารณาในขั้นตอนถัดไป) โดยผู้ส่งบทความต้องยึดตามหลักเกณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้
การอ้างชื่อบทความในวารสาร

หลักเกณฑ์
Surname, initial. (year). title. journal name, volume, page number.
(นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ฉบับที่, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.)

ตัวอย่าง
Detert, J. R., &amp; Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?
Academy of Management Journal, 50 (4), 869-884.

การอ้างชื่อหนังสือ
หลักเกณฑ์

Surname, initial. (year). title. place of publication: publisher.
(นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.)

ตัวอย่าง
Aaker, D. A., Kumar, V., &amp; Day, G. S. (2001). <em>Marketing Research</em>. New York: John Wiley and Sons.

การส่งบทความ
ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความกับวารสารบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุณาส่งบทความผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่อยู่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu/index (ในกรณีที่ไม่สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ให้ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความในรูปของไฟล์ Microsoft Word มายังอีเมล์ apheitbus_journal@southeast.ac.th)
line id : 081-718-7457 โทรศัพท์ : 02-744-7356 57ถึง65 ต่อ 157 โทรศัพท์มือถือ 081-718-7457 หรือ 080-446-1719 หรือ 092-260-8244

อัตราค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
กรณีสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.
1.1 สมาชิกเป็นประเภทสถาบัน ระยะเวลา 2 ปี ค่าสมาชิก 5,000 บาท อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 4,500 บาท
1.2 สมาชิกประเภทบุคคล ระยะเวลา 1 ปี ค่าสมาชิก 800 บาท อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 6,000 บาท
1.3 กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน อัตราค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ บทความละ 6,000 บาท
ผู้ส่งบทความสามารถชำระเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.” เลขที่บัญชี 813-251289-0  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งกลับมาที่
mail to: apheitbus_journal@southeast.ac.th

*หมายเหตุ: หากบทความของท่าน “ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางวารสารฯจะไม่คืนเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับผู้เขียนทุกกรณี (เนื่องจากค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง