ติดต่อ

Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Southeast Bangkok University, Bangkok

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Phone: 02 744 7356-65

Fax: 02 398 1356

E-Mail: apheitbus_journal@southeast.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

Busaya Vongchavalitkul, Asst.Prof.Dr

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เบอร์โทรศัพท์ 02 744 7356-65

apheitbus_journal@southeast.ac.th

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา          เบอร์โทรศัพท์ 044-009711

ติดต่อ

คุณณัฐวดี สิริวัต                               เบอร์โทรศัพท์ 092-260-8244                 apheitbus_journal@southeast.ac.th