สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต )
ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ. (บัญชีบัณฑิต )

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  93  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการบัญชีเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญใน ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)

โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   123     หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ   87 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการตลาดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการจัดการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  87  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 • หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต
 • หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย        :     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ   84 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก   75  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขององค์กร เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ เช่น Cisco, MikroTik, Oracle, Huawei จึงทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางในการพัฒนา

สาขาวิชานิติศาสตร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตรบัณฑิต)
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชานิติศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

สาขาวิชา­เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย     :       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย      :       ทล.บ. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ​ที่ผสม​ผสาน​ระหว่างวิทยาการ​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​กับหลักบริหารธุรกิจ เป็นทั้งผู้ที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกในการวิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหาทางธุรกิจเพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อองค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​ระบบพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนงานธุรกิจ

สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)
ชื่อย่อภาษาไทย        :     วท.บ. (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
หลักสูตรมัลติมีเดียและอีสปอร์ตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์  เรียนรู้การออกแบบและผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ มีทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงหลักการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจมัลติมีเดียและอีสปอร์ต ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริง และครอบคลุมสายงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย        :  ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  54 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ(Hardware and Intelligent Control System)การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ/นักวิชาการ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ   54 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน (Improvement) พัฒนางาน (Development) รวมทั้งแก้ไขปัญหา (Solution) ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม   อุตสาหการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม