สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชานิติศาสตร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชานิติศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการบัญชีเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญใน ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการตลาด


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการตลาดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ความสามารถ ครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการให้งานองค์กร สามารถเลือกใช้และดูแลระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งาน และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารงาน หรือโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและ ระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถ ด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เน้นให้นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล