ACTIS&NCOBA

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19

(The 19th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System)

และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ 2023

(The  International and National Conference on Business Administration 2023-1)

 

หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ (About conference)

หลักการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นผู้จัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศของ 11 มหาวิทยาลัย (ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  7.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 8.  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 10. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) ให้เป็นผู้ดำเนินการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023-1)

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
 2. 2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ บุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
 3. 3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน
 4. 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

 ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)

ACTIS Conference Tracks:

 1. 1. Information Technology

1.1 Artificial Intelligence and Machine Learning

1.2 Internet Technologies and Applications

1.3 Data/Network Security

1.4 Storage Systems and Techniques

1.5 Data Retrieval & Data Mining

1.6 System Modeling and Simulations

 1. 2. Commerce Technology

2.1 e-Business Applications and Software

2.2 Managing Innovation & Marketing on the Web

2.3 Web Advertising and Web Publishing

2.4 Business & Consumer Oriented E-Commerce

2.5 Business Technology

 1. 3. Software Engineering

3.1 Software Process, Design and Architecture

3.2 Software Configuration Management

3.3 Software Evolution

3.4 Software Component and Prototyping

 1. 4. Computer Systems

4.1 Computer Systems and Applications

4.2 Distributed & Grid Computing

4.3 Computer Graphics & HCI

4.4 Computer Networks; Protocols & QOS

4.5 Network Management

 1. 5. Industrial Engineering & Technology

5.1 Industrial Technology

5.2 Industrial Engineering

5.3 Industrial Related Topics

 1. 6. Computer Education & Training
 2. 7. Computer Hardware and Peripheral
 3. 8. Digital Media & Technology

NCOBA Conference Tracks:

 1. 1. International Business Administration

1.1 Principle of International Business

1.2 International Business Management

1.3 Business Development

1.4 Innovation and Technology Management

 1. 2. Marketing & Management

2.1 Principle of Business Management

2.2 Marketing Environment Analysis

2.3 Marketing Strategy

 1. 3. Finance & Accounting

3.1 Banking and Finance

3.2 Corporate Finance and Governance

3.3 International Finance

 1. 4. Economics

4.1 Economic Development

4.2 Economic Methodology

4.3Labour Economics

4.4 International Economics

 1. 5. Logistics
 2. 6. Education

รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference) – แบบออนไลน์ (Online)

การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษ และ การนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวนสองท่าน ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (ACTIS 19th 2023 & 2023 NOCOBA proceeding)

สำหรับบทความที่นำเสนอในรูปแบบของนานาชาติและมีบทความเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ International journal of Applied Computer Technology and Information System- TCI 2nd) หรือ International journal in Computer technology and business (ACM SIG-CTB-Thailand) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาคมเอซีเอ็มประเทศไทย ผู้เขียนสามารถปรับเนื้อหาจากบทความ 30% เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงวารสารเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังต่อไปนี้

– วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (https://ph03.tcithaijo.org/index.php/scicru)

– วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal/)

– วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (https://sci2.rmutsb.ac.th/ojs/index.php/JSciTech/)

– วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index)

International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems (http://www.actisgroup.org/)

– วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/index)

โดยการส่งบทความไปยังวารสารเครือข่าย จะมีผู้ประเมินตามสาขาวิชา จำนวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์ของการเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ.2564

อัตราค่าลงทะเบียน (Registration rate)

บทความผลงานวิจัย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 19 (ACTIS 19th)
และด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA 2023)

บทความผลงานวิจัยภาษาไทย

ACTIS/NCOBA

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ค่าลงทะเบียน บทความละ

2,000 บาท

บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ

ACTIS/NCOBA

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ค่าลงทะเบียน บทความละ

4,000 บาท

 

วันปิดรับบทความ

วันที่ 15 มีนาคม 2566

ส่งบทความแก้ไขวันสุดท้ายและชำระเงิน

วันที่ 20 มีนาคม 2566

วันนำเสนอผลงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และ
ระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023-1)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-เครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศของ 11 มหาวิทยาลัย

-สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

-สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ (About conference)

หลักการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นผู้จัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศของ 11 มหาวิทยาลัย (ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  7.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 8.  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 10. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) ให้เป็นผู้ดำเนินการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023-1)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ บุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

  วิทยากรพิเศษ : สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ชื่อ :คุณไพบูลย์ พนัสบดี (นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย)

หัวข้อ : “Secure Coding”

โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 19
(The 19 th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS)
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023)
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCST)
วันที่ 31 มีนาคม 2566 (Online)

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
09.00-09.10 น. กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประธานดำเนินการ)
09.10-09.30 น. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
09.30-12.30 น. บรรยายพิเศษ โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย หัวข้อ ” Secure Coding “
13.30-16.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Online)

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางการนำเสนอ

คณะกรรมการอำนวยการ (Steering committee)

 • Asst.Prof.Amnat Sawatnatee, Ph.D.
  Chandrakasem Rajabhat University
 • Thawatchai  Sarawong, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Krungthep
 • Nattakarn Suwantara, Ph.D.
  Bangkok Suvarnabhumi University
 • Asst.Prof.Nartrapee Tancho, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Assoc.Prof.Pramuk Unahalekhaka, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 • Prof.Piya Kovintavewat, Ph.D.
  Nakhon Pathom Rajabhat University
 • Asst.Prof.Sunantha Sodsee
  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 • Asst.Prof.Raywadee  Sakdulyatham, Ph.D.
  Rajapruk University
 • Asst.Prof.Thanya Panritdam, Ph.D.
  Thaksin University
 • Asst.Prof. Wallaya Chupradist, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Asst.Prof.Sudadawan Ngammongkolwong, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Sarun Nakthanom, Ph.D.
  Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Paper reviewer)

 • Asst.Prof. Kiadtipong Yordyiamkrae
  Chandrakasem Rajabhat University
 • Assoc.Prof.Saroj Pullteap, Ph.D.
  Silpakorn University
 • Asst.Prof. Rungtiva Saosing, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Krungthep
 • Assoc.Prof.Sureerat Inmor, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Assoc.Prof.Wasun Khan-Am
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Assoc.Prof.Kittiya Rangsom
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Napaporn Nilapornkul, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Malee Jaturat, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Youdthachai Lertworaprachaya,Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Natnarong Jaturat, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Kanokporn Chaiprasit, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Nongluk Promthong, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Asst.Prof.Sukonthip Wongpan, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Orawee Sriboonlue, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Suraporn Onputtha, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Putthiwat Singhdong, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Pradit Songsangyos,Ph.D.,
  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 • Asst. Prof.Pinthusorn Pasanajaro
  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 • Asst.Prof.Wasutida  Nurittamont, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 • Asst.Prof.Adirek Yaowong, Ph.D.
  Rajabhat Rajanagarindra University
 • Assoc.Prof.Tawatchai Ngamsantiwong
  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 • Assoc.Prof.Suchada Ratanakongnet
  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 • Asst.Prof.Montean Rattanasiriwongwut, Ph.D.
  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 • Asst.Prof.Sudasawan Ngammongkolwong, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Sarun Nakthanom, Ph.D.
  Sukhothai Thammathirat Open University
 • Asst.Prof.Pakpoom Mookdarsanit, Ph.D.
  Chandrakasem Rajabhat University
 • Asst.Prof.Lawankorn Mookdarsanit, Ph.D
  Chandrakasem Rajabhat University
 • Suwimol Jungjit, Ph.D.
  Thaksin University
 • Kanida Sinmai, Ph.D.
  Thaksin University
 • Boonchom Sudjit, Ph.D.
  Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 • Asst.Prof Suriya Pumchalerm, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Songpon Nakharacruangsak, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Asst.Prof.Sukosol Wanotayapitak, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Asst..Prof.Ampon Nawawongsathien, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Asst..Prof. Busaya Vongchavalitkul, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Asst..Prof. Jirasek Trimetsoontorn, Ph.D.
  Southeast Bangkok University
 • Theerapol Limsatta, Ph.D.
  Southeast Bangkok University

รูปแบบบทความ (Paper template)

บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 19 จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) และการอ้างอิงตามมาตรฐานของ IEEE 2014_04_msw_a4_format  (A4 – Doc) (URL: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html)

บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) ตัวอักษร (Font) และการอ้างอิง (Reference) ดังนี้

การส่งผลงาน

การส่งบทความให้จัดเตรียมบทความ (ในรูปแบบ .doc และ .pdf) แล้วทำการส่งไปที่ sci_tech@sbu.southeast.ac.th เมื่อได้รับอีเมล์จะทำการยืนยันตอบกลับภายใน 3 วัน
หรือส่งผ่านฟอร์ม (คลิกที่ปุ่ม Submission) (ปิดรับบทความ วันที่ 15 มีนาคม 2566)

การพิจารณาผลงาน

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามท่านในรูปแบบปกปิด (Double blind peer review)

กำหนดการส่งบทความ (Important date)

วันเปิดรับบทความ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566
วันปิดรับบทความ วันที่ 15 มีนาคม 2566
ส่งบทความแก้ไขวันสุดท้ายและชำระเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2566
วันนำเสนอผลงาน (Online) วันที่ 31 มีนาคม 2566

 

Article opening date 3 january 2023
Full Paper Due Date 15 march 2023
Camera ready submission 25 march 2023
Conference Date (Online) 31 march 2023

อัตราค่าลงทะเบียน (Registration rate)

บทความผลงานวิจัย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 19 (ACTIS 19th) และด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA)

บทความผลงานวิจัยภาษาไทย

ACTIS/NCOBA

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ค่าลงทะเบียน บทความละ

2,000 บาท

บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ

ACTIS/NCOBA

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ค่าลงทะเบียน บทความละ

4,000 บาท

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย  
  เลขที่บัญชี : 180-0-21874-5
  ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินและกรอกรายละเอียดข้อมูลที่
  >>ส่งหลักฐานการชำระเงิน<<<
  >>สอบถามเพิ่มเติม<<<

กำหนดการส่งบทความ (Important date)

วันเปิดรับบทความ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566
วันปิดรับบทความ วันที่ 15 มีนาคม 2566
ส่งบทความแก้ไขวันสุดท้ายและชำระเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2566
วันนำเสนอผลงาน วันที่ 31 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. 1. เกี่ยวกับการส่งบทความ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

E-mail : sci_tech@sbu.southeast.ac.th

– ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

โทรศัพท์ : 083-946-1514

E-mail : songpon@southeast.ac.th

– นางสาววัชรินทร์ จัตุกูล

โทรศัพท์ : 06-5241-5416

E-mail : watcharin_jattukul@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Southeast Bangkok University วิทยาเขตบางนา

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Southeast Bangkok University วิทยาเขตบางนา
298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์  E-mail : sci_tech@sbu.southeast.ac.th
 • ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ โทรศัพท์ : 083-946-1514 E-mail : songpon@southeast.ac.th
 • นางสาววัชรินทร์ จัตุกูล โทรศัพท์ : 06-5241-5416 E-mail : watcharin_jattukul@hotmail.com

Line Office : Chat
Email : Sci_tech@sbu.southeast.ac.th