ข่าวประกาศ


แนะนำ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ (Faculty Accounting and Management Science)  เดิมชื่อ คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) เป็นคณะแรกที่เปิดทำการสอนพร้อมกับการขอเปิดดำเนินการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  เปิดสอนจะเป็นหลักสูตรทางบริหารธุรกิจ เน้นการสร้างผู้ประกอบการณ์หน้าใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศ  คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้รับใบอนุญาต อธิการบดีนายชนะ รุ่งแสง    เป็นนายกสภาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานแน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้งให้ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2543  ซึ่งมีผลทำให้คณะฯ สามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2543 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์  และในปีการศึกษา 2554  ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการการจัดการ  โดยสาขาวิชาการจัดการได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 และในปีการศึกษา 2555 คณะยังได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรของสาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ , สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเพิ่มการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ต่อมาในปีการศึกษา 2557  ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รวมมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 6  หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ได้ย้ายไปสังกัดภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  ได้แยกไปเป็นคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน  ปัจจุบันคณะบัญชีและวิทยาการจัดการจึงมีหลักสูตรที่เปิดดำเนินการสอนอยู่  4  หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2560   คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ เปิดดำเนินการสอน  4  หลักสูตร  ดังนี้

 1. สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
 2. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
 3. สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 4. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel Management)

หลักสูตรและการรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา   เมื่อวันที่  1   มิถุนายน   2546
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2551
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่  4   กรกฎาคม  2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ ……………………………………..

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา   เมื่อวันที่  1   มิถุนายน   2546
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2551
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่  20  สิงหาคม   2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ ……………………………………..

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    เมื่อวันที่  26  กันยายน  2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ ……………………………………..

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2557

สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
 • กลุ่มอัตลักษณ์ 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการบัญชีเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญใน ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการ)

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ            90 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน       30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก        60 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ      45 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก       15  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี         6   หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)

โครงสร้างของหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   123     หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต

 • วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
 • วิชาชีพ 57 หน่วยกิต
 • วิชาชีพ-บังคับ 42 หน่วยกิต
 • วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการตลาดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม