ประวัติความเป็นมา


ด้วยสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน อันมีคุณากุลต่อตะกูล นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง จนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และการสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่วชีวิตในเขตพื้นที่บางนาอันเป็นเขตชานเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร จึงก่อให้เกิดการพัฒนาสถาพรอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก ซึ่งมีนายชนะ รุ่งแสงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นอธิการบดี ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นปณิธานแน่วแน่ในการสร้างให้นักศึกษาไทยมีศักยภาพเข้าสู่ระดับสากล

 

ชื่อของวิทยาลัย

ชื่อภาษาไทย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ชื่อย่อ ซ.อ.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ Southeast Bangkok University
ชื่อย่อ SBU.

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการคือมีความรู้ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขาหรือวิชาเอก

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนความเป็นไทย

 พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตวิชาชีพระดับอุดมศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยเน้นบูณาการความรู้ด้านการจัดการ และเทคโนโลยี
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถาบัน ชุมชน
 3. งานบริการวิชาการที่สามารถตอบปัญหาต่อสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร ด้วยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต SBU

 1. มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถทางด้านวิชาชีพในศาสตร์ที่ศึกษา
 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนความเป็นไทย

ปรัชญามหาวิทยาลัย


คุณวุฒิ คุณธรรม คุณค่า  หมายความว่า  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ 3 ประการใหญ่ๆ คือ

คุณวุฒิ  หมายความว่า  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องถึงพร้อมในด้าน วิทยาการต่างๆ เป็นอย่างดี มีความรู้แตกฉานในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา มีสมรรถนะสากล สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

คุณธรรม  หมายความว่า  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจริยธรรม มุ่งมันในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และมีความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่

คุณค่า   หมายความว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า ทั้งต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์


เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรมและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพชั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบผลิตผลและวิธีการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนหรือผลการวิจัยของสถาบันให้แก่ชุมชนและองค์การต่างๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมประเทศชาติ และภูมิภาค

เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นปัจเจกบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเองจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ปลูกฝังและถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาสืบต่อไป

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักรับผิดชอบ
มีวินัยและเคารพกฎหมาย

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล กล่าวคือ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากลเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค

เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจ

ค่านิยมร่วม
(Shared values)

S : Smart : ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ อดทน สู้งาน
B : Business : ความเป็นผู้นำ มีจรรยาบรรณ มีเป้าหมายที่ชัดเจนความคิดเป็นผู้ประกอบการ
C : Creative : กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่

วัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Culture)

ความทันสมัย (Modernization)
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)
ความยั่งยืน (Sustainability)
การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork)

อัตลักษณ์

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการจัดการและเทคโนโลยี”

“Graduates who have professional practitioner in management and  technology 

เอกลักษณ์

“องค์กรสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ”

“An organization  of professional practitioner “

 

ม่วง-ขาว


สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน และความเพียรพยายาม

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์

เพลง มาร์ชเซาธ์อีสท์บางกอก


คำร้อง-ทำนอง อาจารย์จงดี โฉมทองดี

“ปณิธานผสานใจ ธำรงไว้ด้วยรก และศักดิ์ศรี
เซาธ์อีสท์บางกอกเรืองรุจี ทั้งราตรีเกียรติก้องขจรไกล
โอ้เสลา…พราวดูเด่น คล้ายดั่งเป็นเทพประทานให้ไว้
ชูช่อดอกโยกโยน…โอนกิ่งไกว สายใยใจผูกพันมั่นดวงมาลย์
อาณาจักร…ที่รักของเรา ดุจร่มเงาแสงทองสาดฉายฉาน
คุณวุฒิ คุณธรรม นำหลักการ สืบสานทรงคุณค่าเพื่อปรัชญาใจ
ฟากฟ้าคราสีทอง รุ่งเรืองรอง…ม่วงขาวพราวไสว
สายเลือดข้น เกียรติกล้าแกร่ง แฝงวินัย ร้อยดวงใจ…สร้างชื่อเสียงลือนาม”

เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย
ลักษณะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีลักษณะเป็นรูปวงกลมภายในสุดเป็นคบเพลิง มีรวงข้าวอยู่สองด้าน ล้อมด้วยวงกลมชั้นที่ หนึ่งใน วงกลมชั้นที่ หนึ่ง นี้จะมีวงกลมเล็กล้อมรอบอยู่ถัดจากวงกลมชั้นที่หนึ่ง เป็นวงกลมชั้นที่สอง ภายในวงกลมชั้นที่สอง จะมีชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทย “มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก”อยู่ด้านบนและชื่อมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นภาษาอังกฤษว่า “SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY” อยู่ด้านล่างสำหรับขอบริมสุดมีลักษณะเป็นลูกคลื่นล้อมรอบ

คบเพลิงและรวงข้าว หมายถึง ปัญญาสว่างไสว ความก้าวหน้าและความมีชื่อเสียงขจรขจาย สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นท้องนา ซึ่งปณิธานของท่านผู้เป็นเจ้าของจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย
วงกลมเล็ก หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเริ่มก่อตั้งมาจากโรงเรียนอรรถวิทย์ โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ และวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตามลำดับและจะพัฒนาให้ก้าวเดินหน้าต่อไปเป็นมหาวิทยาลัย
คลื่นล้อมรอบ หมายถึง วิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

ดอกเสลา