กิจกรรมจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม บ้านครูบูญชู อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี