นักศึกษา กยศ. และ กรอ.
รหัส 57 หลักสูตร 4 ปี
รหัส 59 หลักสูตร 4 ปี(เทียบโอน) และหลักสูตรต่อเนื่อง
เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ กยศ. และ กรอ.
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุม SBC Hall

หมายเหตุ: นักศึกษากู้ยืมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน