ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ 065/ 2563

เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(COVID-19) ฉบับที่ 8 : เพื่อเป็นแนวปฎิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว นั้น วิทยาลัยจึงได้ปรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าวไม่ได้เข้าใช้บริการต่างๆ ในพื้นที่ของวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่นั้น

วิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19(COVID-19) ระลอกใหม่ วิทยาลัยจึงลดค่าบำรุงการศึกษาในภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  • ลดค่าบำรุงการศึกษา 25% ภาคเรียนที่ 2/2563
  • นักศึกษาจะรับสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ต่อเมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม การเรียนของภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับทุนและได้รับส่วนลด(ตลอดหลักสูตร) ทุกประเภทจากทางวิทยาลัยจะไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 4)

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2564

(ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง)

อธิการบดี