ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ร่วมกิจกรรม ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี กับชุมชนเกษตรกรสวนเก้าแสน และอบต.บางปลา ณ พระลานพระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า