สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะบัญชีเละวิทยาการจัดการ  นำนักศึกษาออกฝึกปฎิบัติการจัดนำเที่ยว ณ จังหวัดนครปฐม อยุธยา กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืนเพื่อนำทักษะความรู้ในห้องเรียนสู่การปฎิบัติการจริง