ประวัติ โดยสังเขบ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

วัน  เดือน  ปีเกิด          วันที่ 17 มิถุนายน 2492

อายุ                                70 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ปี 2561                              กรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง

ปี 2560 – ปัจจุบัน             กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ปี 2559 – ปัจจุบัน             ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสรรพากร

ปี 2555 – ปัจจุบัน             กรรมการบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2555 – ปัจจุบัน             กรรมการบริษัทอมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

ปี 2555 – ปัจจุบัน             กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ปี 2553 – ปัจจุบัน              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2553 – ปัจจุบัน              อนุญาโตตุลาการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี 2553 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน)

ปี 2553 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการบริษัทพันธวณิช จำกัด

ปี 2552 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการบริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

ปี 2519 – ปัจจุบัน              กรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ

การศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา สาขา สถาบันการศึกษา

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

ปริญญาโท

Master of Science เศรษฐศาสตร์

University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

ปริญญาโท

Master of  Business Administration บริหารธุรกิจ

Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A.

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยม “ดีมาก”)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2541 – 2552                   กรรมการผู้จัดการ บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)

ปี 2541 – 2552                   กรรมการผู้จัดการ บริษัททริสเรทติ้ง จำกัด

ปี 2517 – 2538                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)