จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้พิจารณาและอนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม ตามประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ 056/2562